Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Artikel 1 – Algemeen

De website van de firma Createrra Finance verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en prospects. Onder persoonsgegevens wordt op de website van Createrra Finance alle informatie verstaan waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar kan zijn.

Daarbij gaat het om een of meer specifieke elementen van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van een persoon, bijvoorbeeld gegevens voor online identificatie, een naam, een postadres, een e-mailadres, een telefoonnummer, enz.

De website van Createrra Finance verbindt zich er echter toe geen enkel “gevoelig” gegeven op te vragen of te bewaren. Tot de “gevoelige gegevens” omvatten overeenkomstig artikel 9, lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder andere gegevens over politieke opvattingen, religieuze en levensbeschouwelijke overtuigingen, het ras, de etnische afkomst, het lidmaatschap van een vakbond, het seksleven of de seksuele geaardheid, medische informatie of biometrische gegevens (vingerafdrukken, foto).

De website van Createrra Finance voert ter gelegenheid van de invoering van de AVG de volgende gedragscode in:

 

A. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De website van Createrra Finance is overeenkomstig artikel 4 en artikel 5 AVG aangewezen als de “verantwoordelijke voor de verwerking” van gegevens van de Cliënten van het bedrijf. Contactgegevens:

 • CREATERRA FINANCE
  • Rue d’Arlon 6
  • L-8399 Windhof
  • Email : createrra@createrra-finance.com
  • Tel : +352 451 636 – 1

De vertegenwoordiger van de verwerkingsverantwoordelijke is:

 • Afdeling Compliance & Risk Officer
  • Mevrouw Myriam Harrache
  • Email : Myriam.h@createrra-finance.com
  • Tel : +352 45 16 36 405

 

B. ANONIMISERING VAN DE GEGEVENS

Met uitzondering van officiële documenten waarvoor bepaalde vermeldingen verplicht zijn, gebruikt Createrra Finance bij het beheer van de Cliënten, voor zover mogelijk, pseudoniemen in de vorm van een unieke ID. Die wordt hoofdzakelijk in haar systemen voor commercieel beheer en facturering gebruikt.

Deze systemen werken met een toegang via een wachtwoord, ze zijn beveiligd en versleuteld, zoals wordt aanbevolen in de best practices, en ze voldoen aan de vereisten uit artikel 4 en artikel 5 van de AVG.

 

C. RECHTMATIGHEID, BILLIJKHEID EN TRANSPARANTIE

Het intekenen op een verkoop, een dienst of een contract is slechts mogelijk wanneer de website van Createrra Finance van de Cliënten en prospects persoonsgegeven kan vergaren die verwerkt moeten worden met het oog op de uitvoering van de zakelijke relatie of de naleving van wettelijke verplichtingen.

De website van Createrra Finance mag de persoonsgegevens verwerken, registreren, archiveren en zelfs aan derden meedelen in het kader van de behartiging van een rechtmatig belang dat wordt nagestreefd door de site Createrra Finance of door de derde aan wie de gegevens worden meegedeeld, met name voor het beheer van het klantenbestand, het beheer van contracten, de klantenservice, het beheer van de commerciële relaties, de opsporing, preventie en bestrijding van fraude, statistische studies, het beheer van geschillen en de inning van schuldvorderingen, en de betaling van diensten.

Die voorwaarden worden geacht rechtmatig, billijk en transparant te zijn en te voldoen aan de vereisten uit artikel 5 AVG. De verwerking wordt als zijnde rechtmatig erkend als ze aan ten minste één van de voorwaarden uit artikel 6, lid 1 AVG voldoet; als aan geen van deze voorwaarden is voldaan, verbindt de website van Createrra Finance zich ertoe geen gegevens te verzamelen, met uitzondering van de gegevens die kunnen worden gebruikt voor commerciële prospectie (zie punt “D. Inperking van de doeleinden”).

 

D. INPERKING VAN DE DOELEINDEN

De website van Createrra Finance mag de door klanten en/of prospects verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor doeleinden van direct marketing (commerciële acties, gepersonaliseerde reclame, …) om klanten en/of prospects te informeren over haar activiteiten, producten en diensten, tenzij de betrokkene overeenkomstig de bepalingen uit artikel 21 AVG bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden.

Bovendien verklaart de website van Createrra Finance dat hij geen geautomatiseerde individuele beslissingen neemt, met inbegrip van profiling (d.w.z. elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens bestaande uit het gebruik van dergelijke gegevens zoals bepaald in artikel 4.4 AVG).

 

E. BEPERKING VAN DE HOEVEELHEID GEGEVENS

De website van de firma Createrra Finance beperkt zich tot het verzamelen van informatie over haar klanten en prospects die vereist is om een verkoop, een dienst of een contract tot stand te brengen. De firma zal met name geen persoonsgegevens verzamelen die niet nuttig zijn in het kader van haar dienstverlening en ze zal ook geen gegevens vergaren die ze als gevoelig beschouwt of die als zodanig worden gedefinieerd in punt “A.” Algemeen” of in artikel 9 AVG.

Om die redenen verzamelt de website van Createrra Finance persoonsgegevens die adequaat zijn, die relevant zijn en die zich beperken tot hetgeen noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt (beginsel van de beperking van de hoeveelheid gegevens) overeenkomstig artikel 5 AVG.

 

F. JUISTHEID

De website van Createrra Finance verwerkt de persoonsgegevens en vergewist zich ervan dat ze juist zijn en dat ze, indien nodig, bijgewerkt worden. Op de website stelt Createrra Finance aan haar klanten ook specifieke formulieren ter beschikking waarmee ze direct met de verwerkingsverantwoordelijke of diens vertegenwoordiger kunnen communiceren als ze hun gegevens willen inkijken, corrigeren of verwijderen, zodat deze overeenkomstig het juistheidsbeginsel uit artikel 5 AVG altijd juist zijn.

 

G. BEPERKING VAN DE BEWARINGSTERMIJN

In principe bewaart de website van Createrra Finance de persoonsgegevens van de cliënten gedurende de looptijd van de met hen afgesloten verkoop, dienst of overeenkomst of, bij ontstentenis hieraan, gedurende de wettelijke bewaartermijn voor documenten die is vastgelegd in het referentiekader voor bewaartermijnen van de CNPD en die verenigbaar is met het beginsel van beperking van de bewaring van gegevens zoals beschreven in artikel 5 AVG.

Verder bewaart Createrra Finance de persoonsgegevens van de prospects gedurende een periode van 3 jaar en wist ze als in die periode geen commerciële transactie plaatsgevonden heeft.

 

H. INTEGRITEIT EN VERTROUWELIJK KARAKTER

De website van Createrra Finance verbindt zich ertoe gebruik te maken van oplossingen die een passende beveiliging van persoonsgegevens waarborgen, onder andere technische of organisatorische maatregelen ter voorkoming van ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Die oplossingen stroken met de aanbevelingen uit artikel 5 AVG betreffende de integriteit en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens.

 

I. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE WEBSITE VAN CREATERRA FINANCE

In zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verbindt de website van Createrra Finance zich ertoe om alle eerder in deze gedragscode genoemde punten toe te passen om en aan de bevoegde toezichthoudende autoriteiten te kunnen aantonen dat ze voortdurend worden nageleefd en opgevolgd zoals dit is beschreven in artikel 5 AVG.

Daartoe heeft de website van Createrra Finance een verwerkingsregister opgezet waarin alle verwerkingen die in het kader van de AVG worden verricht, worden geregistreerd.

De details over het beleid voor de verwerking van de persoonsgegevens op de website van Createrra Finance zijn ook beschikbaar op de website, nl. op het adres: https://www.createrra-finance.com/wettelijke-vermeldingen

 

Artikel 2 – Dienstverleningscontracten

In het kader van de AVG zijn de cliënten bij uitbesteding van gegevens verplicht een contract op te stellen met de website van Createrra Finance waarin vooral de verplichte elementen van de beoogde gegevensverwerking opgenomen zijn, zoals de duur, de aard, het doel van de verwerking, het type en de gevoeligheid van de toevertrouwde gegevens, de categorieën betrokken personen, de toegangsmachtiging, de vereisten op het vlak van beveiliging, de beperkingen op overdracht buiten de EU, … overeenkomstig artikel 28, lid 3 AVG.

 

Artikel 3 – Verplichtingen van de cliënten

Alleen de klanten en/of prospects bepalen de doeleinden en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Wanneer klanten en/of prospects de intentie hebben om de verwerking van persoonsgegevens uit te besteden, zijn zij zelf verantwoordelijk voor het selecteren van een onderaannemer die voldoende garanties biedt voor de tenuitvoerlegging van de vereiste technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig artikel 28, lid 1 AVG.

Voor zover de persoonsgegevens waarvoor de cliënten en/of prospects als verwerkingsverantwoordelijke fungeren, worden uitbesteed aan de website van Createrra Finance, verklaren de cliënten en/of prospects dat zij hebben voldaan aan alle wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens, met name op de volgende punten:

 • voor zover de persoonsgegevens waarvan de verwerking door de website van Createrra Finance wordt uitbesteed, geheel of gedeeltelijk reeds aan een derde zijn uitbesteed, zich ervan te hebben vergewist dat die derde onderaannemer voldoende garanties biedt voor de tenuitvoerlegging van de technische en organisatorische maatregelen die overeenkomstig artikel 28, lid 1 AVG vereist zijn;
 • aan zijn cliënten de informatie te hebben meegedeeld, met name over de duur van de gegevensbewaring, het recht om de gegevens te raadplegen, te corrigeren en te verwijderen en het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken overeenkomstig de bepalingen uit de artikelen 13 tot en met 21 AVG;
 • een intern beleid en adequate technische en organisatorische maatregelen hebben ingevoerd om aan de toezichthoudende autoriteiten te allen tijde aan te tonen dat de verwerking van persoonsgegevens strookt met de vereisten uit de artikelen 24 tot en met 26 AVG.

Indien de dienstverlening die de cliënten van de website van Createrra Finance bestellen, hun schriftelijke toestemming voor de verwerking van de gevoelige persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 9.1 AVG vereist, verbinden de cliënten van de website van Createrra Finance zich ertoe de schriftelijke toestemming van hun cliënten overeenkomstig artikel 7 AVG te verkrijgen voordat zij die gegevens meedelen aan de website van Createrra Finance.

De cliënt vrijwaart de website van Createrra Finance voor alle schade die deze kan lijden omdat de cliënt zijn verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens niet nakomt.

 

Artikel 4 – Verwerking van persoonsgegevens door een onderaannemer van de website van CREATERRA FINANCE

Als de website van Createrra Finance een dienst uitbesteedt die de verwerking van persoonsgegevens voor haar cliënten vereist, zal de website van Createrra Finance aan de cliënten voorafgaand een schriftelijke toestemming vragen zoals wordt vermeld in artikel 2 – Dienstverleningscontracten, vooraleer ze dienstverleners aanwerven of vervangen overeenkomstig artikel 28, lid 2 AVG.

 

Artikel 5 – Verwerking van persoonsgegevens door CREATERRA FINANCE als onderaannemer

Indien het voor de dienst die de cliënten van de website van Createrra Finance website bestellen, nodig is dat de website van Createrra Finance de verwerking van bepaalde persoonsgegevens van die respectieve cliënten uitbesteedt, zijn de cliënten van de website van Createrra Finance ertoe verplicht een contract met de website van Createrra Finance te sluiten zoals vermeld in artikel 2 – Dienstverleningscontracten.

 

Artikel 6 – Overdracht van persoonsgegevens aan derde landen of aan internationale organisaties

De persoonsgegevens die de website van Createrra Finance vergaart, worden niet overdragen aan derde landen of aan internationale organisaties. De enige situatie waarin persoonsgegevens zouden kunnen worden doorgegeven aan derde landen of aan internationale organisaties, is in het geval van onderaanneming, waarvoor de website van Createrra Finance dienstverleningscontracten met haar onderaannemers opstelt die de facto bewijzen dat de onderaannemers een passend beschermingsniveau waarborgen, zoals vereist in artikel 44 tot en met 50 AVG (zie ook punt 2, 4 en 5 van deze afdeling).

 

Artikel 7 – Persoonsgegevens die niet vergaard worden bij de betrokken persoon

De website van Createrra Finance mag bij haar prospectie voor commerciële doeleinden gebruik maken van openbare en/of gegevensbronnen. In het kader van die prospectie voor commerciële doeleinden verbindt hij zich ertoe om de prospect te informeren over de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke, zijn rechten en de manier waarop de prospect die kan uitoefenen. Ze kan verder ook de gegevensbron en de bewaringstermijn vermelden (zie “G. BEPERKING VAN DE BEWARINGSTERMIJN”).

 

Artikel 8 – Beleidslijnen en procedures

CREATERRA FINANCE NV verstrekt op verzoek gratis informatie over de volgende procedures en beleidslijnen:

Die informatie is op verzoek gratis verkrijgbaar. Hiervoor kan u een e-mail sturen naar hugues.d@createrra-finance.com (myriam.h@createrra-finance.com in cc zetten), bellen naar + 352 451 636 – 1 of schrijven naar CREATERRA FINANCE S.A., 6 rue d’Arlon, L-8399 Windhof (Luxembourg).

Op 3 januari 2018 is de MiFID II-richtlijn in werking getreden. Hier vindt u meer informatie over die richtlijn.

Stembeleid:

CREATERRA FINANCE NV neemt om de volgende redenen niet deel aan algemene vergaderingen van de verschillende vennootschappen waarin zij aandelen bezit:

 1. onze posities zijn niet groot genoeg om een significante invloed te hebben op deze stemmingen
 2. de administratieve kosten voor de cliënt en de firma zijn te groot voor de toegevoegde waarde die het oplevert.

Engagementsbeleid:

CREATERRA FINANCE NV heeft zichzelf realistische doelen gesteld en bijgevolg een systeem voorzien dat strookt met de omvang, de cultuur, de kapitaalstructuur en de organisatie van de onderneming, maar dat moet worden herzien in het licht van de beperkingen die ter zake worden opgelegd door nieuwe bestaande of aangekondigde regelgeving, alsmede de indirecte operationele beperkingen die worden opgelegd door haar bank- en verzekeringspartners, die ter zake reeds een restrictief beleid hebben ingevoerd, met name op het vlak van de ESG-criteria.

Het engagementsbeleid van CREATERRA FINANCE NV zal jaarlijks worden herbekeken.

 

Over de site

Ontwerp, ergonomie, bedrijfscopywriting: Hierakon
UX / UI-ontwerp: Caroline Melerski voor Hierakon
Ontwikkeling: Biznet
Hosting: Infomaniak
Foto’s: unsplash (Joel Filipe, Kurt Cotoaga, Leon Seibert, Milad Fakurian, Nkululeko Jonas, Tim Stief), istock