SFDR

Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation)

In het kader van de Agenda 2030 van de VN voor duurzame ontwikkeling legt de EU-verordening 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector aan financiële marktspelers uit de Europese Unie een reeks regels op om te komen tot meer transparantie bij het integreren van risico’s, het aanpakken van negatieve gevolgen voor de duurzaamheid in hun beleggingsprocessen en het verstrekken van informatie over de duurzaamheid van de financiële producten.
Onder “duurzaamheidsrisico” verstaat men een gebeurtenis op ecologisch vlak, op maatschappelijk vlak of op het gebied van de governance die, als ze zich voordoet, een aanzienlijke negatieve invloed zou kunnen hebben op de waarde van de belegging.

Doelstelling

Deze verordening 2019/2088 heeft tot doel de informatie over de duurzaamheid van financiële producten transparanter te maken om de beleggingsstromen aldus naar echt duurzame investeringen te leiden en om tegelijkertijd greenwashing te voorkomen.
Door de SFDR-verordening krijgt de eindbelegger een beter inzicht in de mate waarin bij zijn beleggingen rekening wordt gehouden met de factoren milieu, maatschappij en governance (ESG) en in de wijze waarop de actoren op de financiële markten bij hun beleggingsbeslissingen rekening houden met duurzaamheidsrisico’s.

Eigen beheer

Createrra Finance zal zijn beleggingsbeleid aanpassen aan de eventuele verwachtingen van de cliënten op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Onze klemtoon ligt op de uitvoering van een beleggingsbeleid dat werkelijk strookt met de wensen van onze cliënten, en we vertrouwen daarbij niet blindelings op de ESG-ratings die de toonaangevende externe partijen vandaag de dag publiceren.
De ratings zijn momenteel namelijk niet gestandaardiseerd en in sommige gevallen leidt dit bij meerdere ratingsbureaus tot tegenstrijdige ratings.

In de praktijk hanteren wij voor aandelen en obligaties een ESG-score die door onze externe leverancier van financiële gegevens is berekend als referentie, terwijl onze referentie bij beleggingsfondsen zoals beveks de door de beheerder meegedeelde SFDR-classificatie van het fonds is.

Artikel 6 gaat over fondsen die niet systematisch enige vorm van duurzaamheid in het beleggingsproces integreren en die aandelen zouden kunnen bevatten die de ESG-fondsen nu al uitsluiten, bv. tabaksbedrijven of producenten van thermische kolen. Die fondsen mogen in de EU nog steeds verkocht worden op voorwaarde dat ze duidelijk als niet-duurzaam worden bestempeld, maar ze kunnen wel aanzienlijke afzetproblemen ondervinden wanneer ze worden gecombineerd met duurzamere fondsen.

Artikel 8 is van toepassing wanneer een financieel product onder meer milieukenmerken of maatschappelijke kenmerken of een combinatie van deze kenmerken bevordert, mits de bedrijven waarin wordt belegd, blijk geven van goed bestuur.

Artikel 9 heeft betrekking op producten die gericht zijn op duurzame beleggingen op maat, en is van toepassing als een financieel product een duurzame belegging beoogt.

Duurzaamheid is vast verankerd in de beleggingsstrategie en het beleggingsproces van Createrra Finance. Om die reden hebben we een verantwoord beleggingsbeleid ingevoerd waarmee we een portefeuille kunnen samenstellen die rekening houdt met ESG-overwegingen en die een beleid voert dat bepaalde sectoren uitsluit.
Createrra Finance zal bij de besluitvorming over beleggingen de duurzaamheidsrisico’s identificeren en, indien deze zich voordoen, passende maatregelen nemen om zo de gevolgen voor beleggingen van cliënten tot een minimum te beperken.

De praktijken op het gebied van verantwoord beleggen zijn permanent in beweging naarmate er nieuwe risico’s opduiken, de publieke opinie verandert en nieuwe marktnormen worden ingevoerd. Ons kader voor duurzame beleggingen zal dus regelmatig worden herbekeken zodat het, indien nodig, beantwoordt aan die veranderingen.
De medewerkers van Createrra Finance worden ertoe aangemoedigd om, waar dat mogelijk is, rekening te houden met duurzaamheidsoverwegingen en hun taken op duurzame en klantgerichte wijze uit te voeren.

Uitsluitingsbeleid

Wij willen de ESG-risico’s die voortvloeien uit een blootstelling aan bepaalde sectoren en activiteiten die gepaard gaan met een groot reputatierisico en niet-duurzame bedrijfsmodellen, tot een minimum beperken. Om die reden hebben we een lijst opgesteld met die sectoren en activiteiten die we automatisch uitsluiten uit ons beleggingsuniversum.
We engageren ons ertoe om de uitsluitingscriteria in het licht van de maatschappelijke trends en prioriteiten van tijd tot tijd te herbekijken.
De uitsluitingslijst van Createrra Finance is gebaseerd op de volgende elementen:

  • sterk vervuilende bedrijven zonder de intentie om binnen een aanvaardbare termijn duidelijke verbeteringen door te voeren;
  • fabrikanten, tussenpersonen en distributeurs van niet-conventionele wapens (chemische en biologische wapens, kernwapens, antipersoonsmijnen, clustermunitie, verarmd uranium en munitie met witte fosfor);
  • bedrijven die tabak produceren;
  • ondernemingen die fundamentele ethische normen schenden en zo de mensenrechten en rechten van individuele personen schenden (dwangarbeid, inkomsten uit illegale activiteiten zoals prostitutie, mensenhandel, enz.).

Het uitsluitingsbeleid wordt toegepast op basis van informatie die beschikbaar is. De uitsluitingslijst wordt voorbereid op basis van de informatie die afkomstig is van leveranciers van externe gegevens, en ze wordt periodiek herbekeken. Hoewel er een kwalitatieve analyse wordt uitgevoerd, wijst Createrra Finance elke aansprakelijkheid voor de juistheid van die gegevens van de hand.
Dankzij het uitsluitingsbeleid kunnen we de belangen van onze beleggers in overeenstemming brengen met de belangen van de maatschappij.